182014des.

Denúncia valor venal: Cobertura legal

La Direcció Gral d’Assegurances del Ministeri d’Economia, dóna suport a la reparació i en algun cas especial, una indemnització pel valor d’ús

SINISTRE TOTAL I VALOR VENAL A la COBERTURA DE DANYS A TERCERS

Tercer argument de la contestació oficial a la consulta:

3. Amb aquestes consideracions, el criteri Servei de Reclamacions de la DGSFP és que s’ha de donar compliment al principi del rescabalament integral dels danys, d’acord amb l’article 1.902 del Codi Civil, pel fet que el perjudicat en cap cas pot quedar en pitjor situació que la que tenia en el moment anterior al sinistre.

En aquest sentit el Servei de Reclamacions considera que la indemnització del tercer perjudicat ha de comprendre la reparació del vehicle sinistrat o, si escau, la indemnització suficient per adquirir un vehicle de les mateixes característiques ia més la indemnització dels perjudicis derivats de la impossibilitat d’utilitzar el vehicle fins l’abonament de la indemnització.

En els supòsits en què quedi acreditada per l’entitat asseguradora una diferència substancial entre el cost de la reparació i el valor venal podria ser adequada la integració dels raonaments anteriors augmentant el valor venal en una determinada proporció establerta cas a cas, per tal d’incorporar la valoració dels elements que integren el valor d’ús en el sentit de la utilitat que proporcionava el vehicle danyat.

La nostra conclusió:
Quan l’usuari no tingui culpa en l’accident, no ha de conformar si li declaren sinistre total i li apliquen el valor venal. Aquest usuari té dret a la reparació pel seu taller de confiança i en casos de cost molt elevat, ha de rebre una indemnització que li permeti comprar un altre vehicle equivalent que cobreixi les seves necessitats.

font: denunciavalorvenal.blogspot.com.es